Algemene voorwaarden

Met betrekking tot de dienstverlening van Kamerplanet.nl, waaronder tevens wordt verstaan het gebruik van de website Kamerplanet.nl.

Artikel 1 Definities

1.1 dienstverlening: de dienstverlening van Kamerplanet.nl op de gelijknamige website waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt verstaan:

- het verlenen van toestemming van Kamerplanet.nl aan verhuurders tot het plaatsen van advertenties met betrekking tot de verhuur van woonruimte;

- het verkrijgen van toegang van verhuurders tot de database van Kamerplanet.nl, waarin zijn betreffend advertentie is geplaatst;

- het verkrijgen van toegang van potentiële huurders tot de database van Kamerplanet.nl, waarin alle advertenties zijn geplaatst;

- het op de hoogte houden van potentiële huurders van huurmogelijkheden via SMS berichten;

- de mogelijkheid voor potentiële huurders om via een 0900 telefoonnummer informatie m.b.t. huurmogelijkheden op te vragen.

1.2 opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van Kamerplanet.nl;

1.3 verhuurder: een natuurlijke of rechtspersoon die woonruimte ter verhuur aanbiedt op de website van Kamerplanet.nl;

1.4 strippenkaart: de door opdrachtgever bij Kamerplanet.nl in te kopen virtuele kaart, waarmee opdrachtgever gebruik kan maken van de diensten van Kamerplanet.nl. De waarde van de strippenkaart wordt verminderd naarmate opdrachtgever gebruik maakt van bepaalde diensten die worden geleverd. Zo kan de strippenkaart logischerwijze via Kamerplanet.nl ook weer opgewaardeerd worden;

1.5 inlogcode: bij inkoop van een strippenkaart wordt door Kamerplanet.nl aan opdrachtgever een code verstrekt waarmee hij zich toegang kan verschaffen tot de database.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, overeenkomsten e.d. van Kamerplanet.nl geschieden uitsluitend onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op de website van Kamerplanet.nl.

2.3 Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

2.4 De toepasselijkheid van door opdrachtgever dan wel verhuurders gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien (een deel van) de overeenkomst of deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de opdrachtbevestiging of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zijn.

2.6 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van e-mail of enig ander communicatiemiddel tussen Kamerplanet.nl en/of opdrachtgever en/of een verhuurder, dan wel tussen Kamerplanet.nl en derden, voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen Kamerplanet.nl en opdrachtgever en/of een verhuurder, is Kamerplanet.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Kamerplanet.nl.

2.7 Indien Kamerplanet.nl in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Kamerplanet.nl het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.8 Kamerplanet.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.9 Kamerplanet.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomsten aan een derde partij over te dragen. Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden gaat Opdrachtgever gaat hiermee akkoord.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop Kamerplanet.nl een opdracht van opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bevestigt door middel van een opdrachtbevestiging, dan wel op het moment dat een opdrachtgever zich middels de strippenkaart aanmeldt in de database.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Kamerplanet.nl slechts, indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk en/of elektronisch heeft bevestigd.

3.3 Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of (tussen)personen van Kamerplanet.nl binden Kamerplanet.nl niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk en/of elektronisch door de directie van Kamerplanet.nl zijn bevestigd.

3.5 Indien Kamerplanet.nl met twee of meer personen of rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst jegens Kamerplanet.nl voortvloeien.

3.6 Kamerplanet.nl behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 4 Inhoud van de opdracht

4.1 Het is de bedoeling van Kamerplanet.nl om potentiële huurders en verhuurders van woonruimte tot elkaar te brengen. Overeenkomsten hiertoe worden gesloten tussen deze potentiële huurders en verhuurders. Kamerplanet.nl verhuurt dus niet! Gegevens die op de website worden getoond, zijn derhalve veelal van derden afkomstig. Voor de inhoud hiervan is Kamerplanet.nl niet verantwoordelijk.

4.2 Zo zijn er ook mogelijke verwijzingen te vinden op de website (hyperlinks, banners etc.). Kamerplanet.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de website waar deze verwijzing naartoe leidt.

4.3 Opdrachtgevers betalen een vergoeding aan Kamerplanet.nl en krijgen hiermee via een inlogcode het recht om gegevens te downloaden met betrekking tot te verhuren woonruimte. Nadat opdrachtgever de vergoeding heeft voldaan, wordt aan hem een inlogcode verstrekt waarmee hij elektronisch toegang krijgt tot een of meerdere strippenkaarten. Middels deze strippenkaart kunnen gegevens met betrekking tot te verhuren woonruimte worden gedownload. De strippenkaart neemt logischerwijze trapsgewijs in waarde af na het downloaden van gegevens.

4.4 Ook bestaat de mogelijkheid om via SMS diensten op de hoogte gehouden te worden door Kamerplanet.nl van huurmogelijkheden. Opdrachtgevers betalen per ontvangen SMS bericht.

4.5 Daarnaast kan een opdrachtgever via een 0900 telefoonnummer informatie opvragen omtrent huurmogelijkheden. Hiervoor wordt een vast bedrag per gesprek doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Vergoeding en betaling

5.1 De door Kamerplanet.nl vermelde vergoeding voor de strippenkaart(en), SMS diensten en gebruik van het 0900 telefoonnummer is inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

5.2 Kamerplanet.nl is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Ingekochte strippenkaarten blijven uiteraard hetzelfde tarief als waarvoor deze ingekocht zijn.

5.3 Betaling van een strippenkaart kan enkel geschieden via het betalingssysteem op de website. Dit betekent dat de opdrachtgever een machtiging aan Kamerplanet.nl verstrekt om de door opdrachtgever gekozen vergoeding van diens bankrekening te laten afschrijven. Zodra de vergoeding is ontvangen door Kamerplanet.nl zal opdrachtgever zijn inlogcode en daarmee zijn strippenkaart elektronisch ontvangen en kan opdrachtgever vanaf dat moment gebruik maken van de diensten van Kamerplanet.nl.

5.4 Indien op welke manier dan ook betaling van de vergoeding wordt gestorneerd, dan heeft Kamerplanet.nl het recht tot stopzetting van haar dienstverlening. Opdrachtgever zal dan tot het moment van werkelijke betaling geen gebruik kunnen maken van de strippenkaart(en).

5.5 Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening dan wel opschorting van welke aard dan ook.

5.6 Indien betaling van de vergoeding om welke reden dan ook is mislukt, dan is opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.

5.7 Gedurende de periode van haar verzuim is opdrachtgever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand, gedeelte van een maand voor een volle gerekend, verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Het moment van machtiging door opdrachtgever om de vergoeding van diens bankrekening te laten afschrijven geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en dag, waarop de renterekening begint.

5.8 Bij buitengerechtelijke invordering is opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten (excl. BTW) belopen 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 150,-.

5.9 Reeds geïncasseerde bedragen kunnen nimmer worden teruggevorderd, dus ook niet bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook en ook niet na het vinden van woonruimte.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens opzet of grove schuld van Kamerplanet.nl, aanvaardt Kamerplanet.nl slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.

6.2 De aansprakelijkheid van Kamerplanet.nl is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag van de netto ingekochte strippenkaart(en), dan wel de kosten van de betreffende SMS service, dan wel de kosten van het betreffende 0900 telefoongesprek.

6.3 Kamerplanet.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade van opdrachtgever, verhuurder of derden zoals gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

6.4 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Kamerplanet.nl voor producten en diensten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens Kamerplanet.nl aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

6.5 In geen geval is Kamerplanet.nl aansprakelijk indien opdrachtgever of verhuurder de schade niet uiterlijk veertien dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan Kamerplanet.nl heeft gemeld.

6.6 Kamerplanet.nl bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of verhuurder kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk is.

6.7 De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing indien er in het betreffende geval sprake is van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Kamerplanet.nl.

6.8 Kamerplanet.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor het door verhuurders aangebodene.

6.9 Kamerplanet.nl is gerechtigd haar website te onderbreken voor onderhoud en om andere haar moverende redenen. Hieruit kan geen enkele aansprakelijkheid voortkomen voor Kamerplanet.nl.

Artikel 7 Misbruik en ontbinding

7.1 Gegevens van opdrachtgevers mogen enkel gebruikt worden voor correspondentie over woonruimtes die worden aangeboden/gevraagd. Indien de gegevens toch worden gebruikt voor doeleinden die niet worden beoogd met de website (mailinglists, commerciële exploitatie in welke vorm dan ook, etc.), dan heeft Kamerplanet.nl het recht schadevergoeding te eisen tegen de misbruiker.

7.2 Kamerplanet.nl heeft de mogelijkheid om een opdrachtgever uit te sluiten van elk verder gebruik van de website, de ingekochte strippenkaart(en), de SMS service en het 0900 telefoonnummer, en ook tot (directe) ontbinding over te gaan van de overeenkomst met opdrachtgever in (maar niet uitgezonderd tot) de volgende gevallen:

- indien opdrachtgever toegetreden is tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, failliet is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd etc.;

- indien opdrachtgever op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;

– de Opdrachtgever langer dan zes maanden geen gebruik heeft gemaakt van de strippenkaart;

7.3 In dergelijke gevallen heeft Kamerplanet.nl het recht om vergoeding te eisen voor eventuele door haar geleden schade.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare tekortkoming") wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet (meer) van Kamerplanet.nl kan worden verlangd.

8.2 Onder overmacht van Kamerplanet.nl wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Kamerplanet.nl, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Kamerplanet.nl, problemen bij toeleveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, alsmede wanprestatie door de toeleveranciers van Kamerplanet.nl, waardoor Kamerplanet.nl haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet (meer) (tijdig) kan nakomen.

8.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan Kamerplanet.nl de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden. Opdrachtgever kan dat ook, nadat Kamerplanet.nl 30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst in geval van overmacht is Kamerplanet.nl geen schadevergoeding verschuldigd.

8.4 Kamerplanet.nl kan betaling vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

8.5 Kamerplanet.nl kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 9 Verplichtingen van verhuurders en opdrachtgevers

9.1 De door een verhuurder aan te leveren gegevens dienen waarheidsgetrouw te zijn, conform de wet te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van Kamerplanet.nl dan wel derden. Indien gegevens naar de mening van Kamerplanet.nl daar niet (geheel) aan voldoen, heeft Kamerplanet.nl het recht deze gegevens aan te passen dan wel te weigeren.

9.2 Een opdrachtgever dient de door hem te verstrekken gegevens volledig en juist aan te leveren. Elke aansprakelijkheid en/of schade die Kamerplanet.nl direct en/of indirect kan lijden door het verstrekken van onjuiste/onvolledige gegevens, zal worden afgewenteld op die opdrachtgever.

9.3 Het intellectuele eigendom van de website van Kamerplanet.nl in de ruimste zin des woords, berust alleen bij Kamerplanet.nl. Het is zowel door verhuurders als opdrachtgevers (als derden) verboden om hier inbreuk op te maken, op straffe van € 5.000,- per overtreding. Indien de werkelijk door Kamerplanet.nl geleden of nog te lijden schade hoger is dan dit bedrag, zal de werkelijke schadevergoeding worden gevorderd van de inbreukpleger.

Artikel 10 Vrijwaring

10.1 Opdrachtgevers en verhuurders zullen Kamerplanet.nl volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Kamerplanet.nl zou kunnen rusten met betrekking tot door Kamerplanet.nl verrichte diensten, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op Kamerplanet.nl rust.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 Kamerplanet.nl draagt ervoor zorg dat de gegevens door opdrachtgevers verstrekt slechts worden gebruikt om de doeleinden van de website zo goed mogelijk na te komen. Kamerplanet.nl leeft hierbij de Wet Persoonsregistraties na, alsmede de Europese Privacyrichtlijn.

11.2 De verstrekte gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij u hiervoor uw toestemming heeft gegeven en behoudens art. 11.3.

11.3 Indien Kamerplanet.nl (een deel van haar) rechten met betrekking tot de website overdraagt op welke manier dan ook aan een derde, dan gaan uw gegevens mee naar deze rechtsopvolger, mits deze derde zich aan de doelstelling van de website (het vinden van woonruimte) houdt.

11.4 Kamerplanet.nl is niet aansprakelijk voor het beleid op het gebied van persoonsgegevens van derden, wiens link op de website van Kamerplanet.nl is geplaatst.

11.5 Opdrachtgevers en verhuurders gaan er mee akkoord dat hun adresgegevens gebruikt kunnen worden voor mailings van Kamerplanet.nl en aan Kamerplanet.nl verwante bedrijven.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

12.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan en die behoren tot de competentie van een rechtbank, worden in eerste instantie en in kort geding uitsluitend beslecht door de rechtbank te Arnhem.

12.3 De taal van de procesvoering is de Nederlandse.