Categorieën

Wanneer en hoe kan de verhuurder de huur verhogen? Je leest het hieronder.

Drie redenen voor huurverhoging

Er zijn drie redenen mogelijk voor huurverhoging. Ten eerste is er de gebruikelijke jaarlijkse huurverhoging die niet boven het jaarlijks vastgestelde maximum mag uitkomen. Ten tweede kan de verhuurder na verbetering aan de woning tussentijds de huur verhogen. En ten derde mag de verhuurder bij het opnieuw verhuren van een kamer of woonruimte de huur verhogen tot het maximum, aan de hand van het puntensysteem.

Maximale jaarlijkse huurverhoging

De maximale jaarlijkse huurverhoging is wettelijk geregeld. Het percentage van deze verhoging kan per jaar verschillen. Op 1 juli van elk jaar gaat de nieuwe jaarlijkse maximale huurverhoging van kracht. Het wordt bepaald aan de hand van de inflatie van het voorgaande kalenderjaar. Dit wettelijk geregelde percentage is alleen van toepassing op de kale huurprijs. Op servicekosten zijn weer andere regels van toepassing. Het voorstel voor huurverhoging moet door de huurder minstens twee maanden van tevoren zijn ontvangen.

Uitzonderingen

De wettelijk geregelde maximale huurverhoging geldt niet voor:

 • Huurovereenkomsten waarbij een all-inhuur wordt betaald. De kale huur en servicekosten zijn dan niet gescheiden. In dit geval mag er geen huurverhoging worden doorgevoerd;
 • Geliberaliseerde huurovereenkomsten. Huurliberalisatie komt alleen voor bij zelfstandige woonruimtes waarvan de huurprijs bij aanvang te hoog is om in aanmerking te komen voor huurtoeslag (voorheen 'huursubsidie'). In deze gevallen is de huurverhoging niet gebonden aan het wettelijke maximum;
 • Tijdelijk verlaagde huur. Als de huurprijs vanwege achterstallig onderhoud tijdelijk verlaagd is en de gebreken nog niet zijn gerepareerd, mag er geen huurverhoging doorgevoerd worden.

Wanneer kan de huurder bezwaar maken?

In de volgende gevallen kan de huurder bezwaar maken tegen huurverhoging:

 • De huurverhoging is hoger dan de maximaal toegestane jaarlijkse huurverhoging;
 • De kale huur en servicekosten zijn niet gescheiden (all-inhuur);
 • Tijdelijk verlaagde huur vanwege onderhoudsgebreken;
 • De huurprijs zou door de verhoging boven de maximale huurprijs komen of is daar al boven;
 • De brief waarin de verhuurder de huurverhoging voorstelt voldoet niet aan de voorschriften.

Indien de huurder niet akkoord gaat

In bovenstaande gevallen kan de huurder bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dit bezwaar kan aan de verhuurder kenbaar worden gemaakt in een brief of met een formulier van de Huurcommissie. Dit bezwaar moet maximaal zes weken na het ingaan van de huurverhoging ingediend zijn.

Hoe moet de verhuurder de huurverhoging voorstellen

De huurverhoging moet door de verhuurder schriftelijk aan de huurder worden voorgesteld. De huurder moet het voorstel minimaal twee maanden van tevoren ontvangen hebben.

In het voorstel moet melding gemaakt worden van:

 • De oude huurprijs;
 • De nieuwe huurprijs;
 • De ingangsdatum van de huurverhoging;
 • De manier waarop de huurder bezwaar kan maken;
 • De termijn waarbinnen de huurder bezwaar kan maken.

Huurverhoging na verbetering aan woning

De verhuurder heeft het recht om na verbetering van de woning een redelijke huurverhoging door te voeren om zijn kosten te dekken. Deze huurverhoging staat los van de wettelijk vastgelegde jaarlijkse huurverhoging. Gaat de huurder niet akkoord met de verhoging, dan kan hij met dit formulier de Huurcommissie om een uitspraak verzoeken.

Het is verstandig om een huurverhoging overeen te komen en die schriftelijk vast te leggen voordat de werkzaamheden aan de woning beginnen.

Voorwaarden aan de huurverhoging na verbetering:

 • De huurprijs mag niet boven de maximale huur komen die volgens het puntensysteem is toegestaan;
 • De verhoging moet in redelijke verhouding staan tot de door de verhuurder gemaakte kosten;
 • Er mag alleen huurverhoging gevraagd worden als de verbeteringen aan de woning het woongenot van de huurder verhogen;
 • Het mag niet gaan om herstel van achterstallig onderhoud.
Gerelateerde artikelen Huurverhoging Wanneer en hoe kan de verhuurder de huur ... Servicekosten Servicekosten zijn de kosten die samen me... De Huurcommissie Wat is en wat doet de Huurcommissie? Je l... Onderhuur Wat is onderhuur en welke rechten heeft d...